KẸP CHÌ NIÊM PHONG

 Chì nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa 2 ngạnh
Kẹp chì niêm phong nhựa 2 ngạnh dùng kẹp chì niêm phong xe bồn, kẹp chì niêm phong taxi, kẹp chì niêm phong thiết bị ...

Chì nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa 4 ngạnh
Kẹp chì niêm phong nhựa 4 ngạnh dùng kẹp chì niêm phong taxi, kẹp chì niêm phong xe bồn, kẹp chì niêm phong thiết bị ...

Niêm xe bồn
Niêm xe bồn
Chì nhựa dùng kẹp chì niêm phong xe bồn xăng dầu, kẹp chì niêm phong xe bồn bê tông ...Thường dùng chung với dây chì khi niêm phong.

Chì dây
Dây chì inox 304
Dây chì inox 304, dây chì đơn và đôi.

Niêm chì
Dây chì niêm phong
Dây chì 2 sợi dùng chung với hạt chì, seal 2 ngạnh, seal 4 ngạnh, niêm xe bồn.


Chì niêm
Hạt chì niêm phong
Hạt chì niêm phong dùng chung với dây chì, kềm bấm chì.


Kẹp chì niêm phong
Kềm bấm chì
Kềm bấm hạt chì có khắc dấu.

Niêm nhựa
Chốt nhựa niêm thùng
Chốt nhựa niêm thùng, niêm nhựa dùng niêm niềng thùng, niêm đai thùng.

Chì niêm
Dây cáp chì niêm phong
Dây cáp chì niêm phong chuyên dùng cho seal vặn khi niêm phong.

Kẹp chì niêm phong
Kẹp chì niêm phong cáp rút
Kẹp chì niêm phong cáp rút dài 30cm, 40cm, 100cm, 120cm dùng kẹp chì niêm phong container, kẹp chì niêm phong thiết bị ...

Kẹp chì container
Kẹp chì niêm phong cáp rút bản nhôm
Kẹp chì niêm phong cáp rút bản nhôm dài 36cm, 53cm, 100cm, 120cm dủng kẹp chì niêm phong container.

Twist seal
Seal vặn niêm phong
Seal vặn (twist seal) dùng kèm với dây chì khi niêm phong.

Seal cối
Seal cối
Seal cối hay còn gọi là chì cối dùng kẹp chì niêm phong container.

Seal cáp thép
Kẹp chì niêm phong cáp thép
Kẹp chì niêm phong cáp thép dùng kẹp chì niêm phong container, kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong thiết bị ...Kẹp chì niêm phong cáp thép có các loại 25cm, 30cm và 38cm.

Chì đốt trúc
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc 23 cm
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc dài 23cm dùng kẹp chì niêm phong chân gia cầm, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...

Chì đốt trúc
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc 25 cm
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc dài 25cm có rãnh xé niêm dùng kẹp chì niêm phong bao bì, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...

Chì nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt 2 nấc khóa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt 2 nấc khóa dài 20cm dùng kẹp chì niêm phong hàng hóa, thiết bị ...

Chì răng cưa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt răng cưa 35cm
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt hình răng cưa dài 35cm dùng kẹp chì niêm phong bao hàng, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...

Chì răng cưa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt răng cưa 35,5cm
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt hình răng cưa dài 35,5cm có rãnh xé niêm, dùng kẹp chì niêm phong bao hàng, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...

Chì nhựa niêm phong
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt 30cm
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt dài 30cm dùng kẹp chì niêm phong container, kẹp chì niêm phong xe bồn ...

Kẹp chì nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt 40cm
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt dài 40cm dùng kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong container ...

Chì đốt trúc
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc 31 cm
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt trúc dài 31cm dùng kẹp chì niêm phong xe bồn, kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong container, kẹp chì niêm phong thiết bị, hàng hóa ...


Chì nhựa niêm phong
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt tròn 41 cm
Kẹp chì niêm phong nhựa đốt tròn dài 41cm dùng kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong xe bồn, kẹp chì niêm phong container ...


Kẹp chì nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt 41cm
Kẹp chì niêm phong nhựa dẹt dài 41cm dùng kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong container ...

Dây rút nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại 35,5 cm
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại dài 35,5cm dùng kẹp chì niêm phong xe bồn, kẹp chì niêm phong xe tải, kẹp chì niêm phong thiết bị...

Dây rút nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại 35cm 

Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại dài 35cm dùng kẹp chì niêm phong thiết bị, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...


Dây rút nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại 23,5cm
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại dài 23,5cm dùng kẹp chì niêm phong thiết bị, hàng hóa ...

Dây rút nhựa
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại 21cm
Kẹp chì niêm phong nhựa tròn khóa kim loại dài 21cm dùng kẹp chì niêm phong thiết bị, kẹp chì niêm phong hàng hóa ...